Föreningen

Julkiset Oikeusavustajat ry grundades på 1970-talet. Enligt stadgarna är föreningens uppgift att fungera som länk mellan de jurister som verkar som offentliga rättsbträden och bevaka deras fackliga rättigheter. Föreningen ger framställningar och avger utlåtanden gällande rättshjälpsverksamheten och rättsvården. Föreningen sköter i praktiken förhandlingarna med ministeriet gällande verkställigheten av ingågna kollektivavtal. Föreningen är medlem i Juristförbundet rf.

Som medlem i förening kan styrelsen godkänna jurist som sköter ett offentligt rättsbiträdes uppgifter.

De medlemmar som betalar sin medlemsavgift erhåller information om viktigaste händelserna på arbetsmarknaden och de förändringar som berör den offentliga rättshjälpen. Naturligtvis så koncentrerar sig informationen och hörandet av medlemmarna på frågor som rör lönerna och andra frågor som hör till tjänsteutövningen.

Information sänds per epost samt via hemsidornas medlemssidor. All information finns kanske inte på svenska. Följ därför också med nyhetsartiklarna på finska.

Medlemsavgiften är 25 euro, dvs ca 2 euro per månad. Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.

Du kan bli medlem genom att meddela om detta direkt till föreningens ordförande eller kassör eller via hemsidan.